Regulamin

Regulamin

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Wydawnictwo Ogarnięcia działający pod adresem wydawnictwo-ogarniecia.pl (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Wydawnictwo Ogarnięcia Michał Kuryłek, NIP: 5213955398, zwane dalej Wydawnictwo.
 2. Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Wydawnictwo Ogarnięcia, adres e-mail: kontakt@wydawnictwo-ogarniecia.pl
 3. Regulamin określa:
 • zasady korzystania ze Sklepu;
 • warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie;
 • czas i zasady realizacji zamówień;
 • warunki i formy płatności;
 • uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
 • prawa Klienta będącego konsumentem.
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej, 
  z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy sprzedaży zawierane przez Klienta ze Sklepem są umowami zawartymi na odległość, 
  w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. Korzystanie ze Sklepu w opisany powyżej sposób jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sklepem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Sklepu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Klienta strony internetowej Sklepu.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem: https://wydawnictwo-ogarniecia.pl/regulamin-sklepu/
 5. Klient jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.
 6. Klientem Sklepu mogą być podmioty, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

 1. Do przeglądania Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.
 2. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym między innymi do rejestracji w Sklepie internetowym, a takżeskładania zamówień́ na towary, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 3

Warunki i czas realizacji zamówienia

 1. Informacje zawarte w Sklepie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy, opisane w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 2. Klient składa zamówienie porze wskazanie towarów, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na Stronie danego towaru polecenia „Do koszyka” lub „Kup teraz”, 
  a następnie wskazanie w Koszyku danych, sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
 3. Złożenie i potwierdzenie zamówienia pociągają za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru 
  i kosztów dostawy przez Klienta. Potwierdzenie zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.
 4. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:
 • dodawania i usuwania towarów oraz ich ilości;
 • wskazania adresu zamieszkania
 • wskazania adresu e-mail, na który wysłany ma zostać produkt elektroniczny.
 • wyboru sposób płatności;
 • dodania kodu rabatowego.
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdzie dane, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.
 2. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie 24 godzin z zastrzeżeniem ust. 17 i ust. 18 niniejszego paragrafu, liczonych od:
 • dnia zawarcia umowy (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem), lub
 • momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym Sklepu (w przypadku wyboru jednej z pozostałych form płatności).
 1. Zakupiony towar wysyłany jest na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – w przypadku sprzedaży towarów w formie elektronicznej;
 2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności za zamówienie za pomocą podmiotów pośredniczących w transakcji, brak zapłaty w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. W takiej sytuacji Klient można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.
 5. W przypadku, gdy możliwa będzie realizacja tylko części zamówienia, Sklep może zaproponować Klientowi:
 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa 
  w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 • realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalona z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako finalne;
 • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 1. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji 
  w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 2. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie § 8 Regulaminu.
 3. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym 
  w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 4. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu, przedstawiającej dany towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, 
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówionym towarem. Przedmiotowa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionego towary do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 5. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Sklepu lub telefonicznie. W takim przypadku, Sklep dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 14 dni, 
  a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.
 7. W przypadku Klienta-konsumenta, towar w formie elektronicznej zostanie wysłany:
 • w przypadku wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu;
 • w przypadku niewyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy.
 1. Sklep informuje, że wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 18 lit. a) niniejszego paragrafu powoduje utratę prawa Klienta-konsumenta do odstąpienia od umowy.
 2. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Unii Europejskiej.

§ 4

Ceny towarów i koszt dostawy

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Sklep towarach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (polski złoty – PLN).
 2. Cena podana przy danym towarze nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych towarów. Klient ponosi koszty przesyłki.
 5. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego towaru, składa się cena oraz koszt dostawy.
 6. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:
 • na adres poczty elektronicznej – w przypadku towarów w formie elektronicznej.

 

§ 5

Sposoby płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:
 • przelewem błyskawicznym za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;
 • przelewem bankowym, na rachunek Sklepu.
 1. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) i 2) Regulaminu, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Sklepie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.
 2. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 6

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest konsumentem, lub do osoby fizycznej, wobec której zgodnie z prawem stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (dalej zwanego Klientem-konsumentem).
 2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru fzawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Zgodnie z art 38. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

§ 7

Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się, że oferowane towary są pozbawione wad fizycznych i wad prawnych.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową.
 3. Reklamację z tego tytułu, Klient składa e-mailem w terminie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia dostarczenia mu towaru, na adres 
  e-mail: kontakt@wydawnictwo-ogarniecia.pl
 4. Reklamacja może zawierać jedno z żądań:
 • obniżenia ceny;
 • usunięcia wady;
 • wymiany towaru na wolny od wad;
 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany 
  w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia, lub jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.
 3. W przypadku, w którym Sklep nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 4. Sklep poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub na trwałym nośniku, w sposób tożsamy, że sposobem złożenia reklamacji przez Klienta.
 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 6. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także 
  u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.
 8. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.
 9. Oferowane przez Sklep towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie 
  z gwarancji następuje na zasadach określonych w gwarancji. Sklep nie udziela własnej gwarancji na oferowane towary.

 

§ 8

Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

 1. Sklep dokona zwrotu, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, w przypadku:
 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy;
 • uznania prawa do żądania obniżenia ceny towaru.
 1. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany 
  z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).

 

§ 9

Dane kontaktowe Sklepu

Klient ze Sklepem może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@wydawnictwo-ogarniecia.pl.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się 
  z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym 
  w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym 
  w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Sklepu.
 4. Sklep informuje, że wyświetlanie wizualizacji towarów w systemie teleinformatycznym Klienta jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii 
  i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru, nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. Sklep informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu 
  z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej.
 8. Sklep zwraca uwagę, że strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sklepowi oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 9. Klient nie może umieszczać w Sklepie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.
 10. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Sklepu lub jego elementy techniczne.
 11. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, wysyłając elektroniczną wiadomość na adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia potwierdzone przed dniem wejścia zmian w życie.
 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Sklepu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 9.02.2023 r.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie 
w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Wydawnictwo Ogarnięcia Michał Kuryłek, NIP: 5213955398, niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami 
i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – PRODUKTY CYFROWE

Zgodnie z art. 38. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.